Uddannelsens metodiske tilgang

For at kunne hjælpe mennesket, må vi møde det præcis der, hvor det er

Academy Copenhagen praktiserer og underviser i oplevelsesorienteret psykoterapi og dermed den fænomenologiske metode.

Metoden understøttes af et solidt teoretisk afsæt i den nyeste forskning inden for udviklings- og tilknytningspsykologien, den evidensbaserede forståelse af emotioner, det neuroaffektive perspektiv, den treenige hjerne og nervesystemet. 

Den meget nuancerede og brede viden om mennesket gør, at terapeuten bliver i stand til at hjælpe klienter med et bredt spektrum af problemstillinger. 

I den fænomenologiske tilgang har kroppen et særligt fokus, og de studerende vil målrettet og løbende støttes til at have opmærksomhed på fænomenologien i egen krop og senere også klientens i det terapeutiske arbejde. 

Endvidere har Academy Copenhagen et opdateret og forskningsmæssigt fundament i en af verdens mest omfattende undersøgelser nogensinde – ACE-studiet (Adverse Childhood Experience) – et materiale, som afdækker forbindelsen mellem barndomstraumer og helbred generelt. 

Inden de studerende går ud i verden for at praktisere psykoterapi, vil de få hjælp og støtte til opstart af egen virksomhed, GDPR, regnskab samt indføring og inspiration til markedsføring.

Metodisk tilgang

Den fænomenologiske tilgang og den oplevelsesorienterede psykoterapi

Den fænomenologiske psykologi og metode lægger vægt på helt nøgternt og nøjagtigt at beskrive de psykologiske og fysiske fænomener, der opstår i terapirummet for terapeut og klient. På den måde søger terapeuten at forstå fænomenernes mening og relevans og også deres umiddelbart skjulte mening – snarere end at frembringe fastlåste skabeloner og teorier om årsager og oprindelse. Her kan opmærksomheden være på perceptioner, tanker, følelser, handlinger, værdier etc.

Når der er klarhed om fænomenernes essens, tillades psykologiske teorier og undersøgelser for at bidrage til forståelsen af dem. Fænomenologisk psykologi undersøger således menneskets oplevelsesverden og prøver tillige at forstå alle mentale fænomener, som er præget af individets personlighed. 

Den fænomenologiske metode er en systematisk udarbejdet fremgangsmåde, hvor alle antagelser, evt. videnskabelige betragtninger, hverdagsoverbevisninger og teorier om fænomenerne sættes i parentes hos terapeuten. Det sker sammen med klienten for at kunne gå på opdagelse og beskrive fænomenerne og evt. problemstillinger i deres reneste form. Det vil sige, at terapeuten efterstræber at møde klienten så neutralt som muligt, uden at tolke og tillægge det, der opstår, forudindfattede farver og former.

Vi mennesker kommunikerer på mange niveauer, f.eks. spejlneuroner, resonans og nonspecifikke markører. Det fænomenologiske begreb kan udvides til også at rumme de mere tavse fænomener, at lade stemningen være ordløs og tilbyde klienten et møde – en væren. Om klienten føler sig mødt, afstemt og respektfuldt forstået, vil afspejle sig i kontakten og den ”musik”, eller måske nærmere ”dans”, der udspiller sig mellem klient og terapeut.

De studerende skal efter endt uddannelse i tilstrækkelig grad kunne navigere kropsligt sanseligt i resonans- og kontaktfeltet, så de er i stand til at identificere tab af kontakt.

Den oplevelsesorienterede og fænomenologiske arbejdende terapeut lægger vægt på at opleve og udtrykke følelser, reaktioner og potentialer – og har et fokus på eventuelle forhindringer af intra- og interpsykisk karakter for en meningsfuld livsudfoldelse. Populært taler man om, hvad der er undertrykt og ligger uden for klientens bevidsthed.

Terapeuten udforsker, hvordan klienten oplever sig selv i øjeblikket, i sit liv og hvilken betydning, det har for hans/hendes livskvalitet. Endvidere kan terapeuten vælge i nogen grad at være selvinvolverende som et afstemmende spejl for klienten eller at bruge ” her og nu” relationelt til fælles og gensidig udforskning.

Terapeuten, der arbejder fænomenologisk og oplevelsesorienteret, vil således møde klienten med åbne, varme og nysgerrige spørgsmål, så de sammen kan finde den meningsfuldhed og klarhed, der er for klienten. Den ligeværdige relation mellem terapeut og klient ses som helt essentiel, uanset det asymmetriske ansvar. Selvom terapeuten har uddannelse, erfaringer og teorier, anses klienten som absolut ekspert på sit eget liv.

Metodisk tilgang

Det neuroaffektive perspektiv

Det neuroaffektive perspektiv og metateori ligger som et grundlæggende fundament og klangbund under Academy Copenhagens tilgang. Det gælder både udviklings- og tilknytningsteorien samt forståelsen af den treenige hjerne og nervesystemet.  

Terapeuten kan orientere sig i de neuroaffektive kompasser, hvad og hvor i klientens fænomenologi/liv, der kunne være ubalancer, udviklingsblokeringer og udviklingsmæssige vinduer, der kunne gives nye og varme mødeerfaringer for på den måde, at vikariere for nye positive vækstorienterede potentialer og kompetencer. 

Det neuroaffektive perspektiv, forståelsen af den treenige hjerne, nervesystemet og de neuroaffektive kompasser vil derfor være et naturligt og integreret opmærksomhedsniveau og et redskab, der indgår som et naturligt lag i vores terapeutiske undervisning og arbejde.

Metodisk tilgang

Det emotionsfokuserede perspektiv

Academy Copenhagen integrerer elementer af den evidensbaserede humanistiske og emotionsfokuserede terapi (EFT) ved Greenberg og Goodman. 

EFT’ens emotionsforskning vil bidrage med sin unikke emotions- og transformationsteori, der giver en skærpet opmærksomhed på, hvordan og hvornår emotioner tjener os produktivt, og hvordan klienter kan støttes i opmærksomhed på deres primære adaptive emotioner, behov og handlingstendenser. 

EFT‘en har endvidere et grundlæggende og velbeskrevet afsæt i en empatisk kommunikationsform. De studerende vil lære at bruge sig selv og deres bevidste, empatiske kommunikation og responser som en professionel kompetence. Det skal medvirke til at stille et varmt, trygt, ufordømmende rum til rådighed for klienten og bestyrke den terapeutiske relation samt med støttende redskaber regulere og vække emotioner hos klienten.

Metodisk tilgang

De eksistentielle perspektiver

Academy Copenhagen inkluderer også de eksistensfilosofiske niveauer i synet på terapi. Her med en særlig vægt på de overordnede fællesmenneskelige dilemmaer og vilkår, vi alle konfronteres med i livet – snarere end intra- og interpersonelle udfordringer.

Terapeuten vil derfor – når det findes gunstigt for klienten – orientere sig mod de tre niveauer for eksistensspændinger:

  • Forbundenhed
  • Usikkerhed
  • Angst

Samt de fire ultimative anliggender:

  • Død
  • Frihed
  • Isolation
  • Meningsløshed

Det eksistentielle terapisyn knytter sig i sin grundessens til den fænomenologiske metode og filosofi.

Metodisk tilgang

Det kropslige perspektiv

Opmærksomhed på kroppen spiller en stor rolle på Academy Copenhagen og i den fænomenologiske tilgang. Terapeuten vil også her forholde sig nysgerrig og undersøgende til de kropslige fænomener – både i klienten og i sig selv under terapi. 

Ved at gå via kroppens fænomener og yde støtte til klientens fokus, tempo og proces skabes forudsætninger for, at klienten finder frem til de levende og essentielle informationer, som kroppen kan berige med. Desuden vil mentaliseringen styrkes i de kropslige aspekter af terapien.

Terapeuten vil have opmærksomhed på somatiske traume-markører og generelle uregulerede følelsestilstande og vil via teknikker til umiddelbar dosering og regulering støtte, at den terapeutiske kontakt bibeholdes.

Uddannelsen vil have et traumefokus, der kan blive et positivt afsæt for videre psykoterapeutisk specialisering i traumearbejde efter endt uddannelse.

Metodisk tilgang

Henriette Boysen står for en høj faglighed, struktur og en særlig evne til at lære faget psykoterapi fra sig.

Louise Helgason

Psykoterapeut

Louise Helgason

Psykoterapeut
Henriette Boysen står for en høj faglighed, struktur og en særlig evne til at lære faget psykoterapi fra sig.